Disclaimer

RechtenAlle rechten waaronder de auteursrechten op al het materiaal op de website van RJO BRABANT UNITED berusten bij BRABANT UNITED B.V. Alle rechten van clubnamen en -logo's berusten bij de respectievelijke eigenaars.Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van RJO BRABANT UNITED informatie via elektronische en gedrukte media of op welke andere wijze ook, op te slaan en/of te verspreiden.

Linken en refereren naar de website van RJO BRABANT UNITED is toegestaan. Bij voorkeur met de URL http://www.brabantunited.nl.

Door materiaal in te sturen ter publicatie verleent u BRABANT UNITED B.V. een onbeperkt gebruiksrecht (inclusief het recht het materiaal te publiceren in alle uitgaven van de BRABANT UNITED B.V. en om dat materiaal niet te plaatsen of in te korten), zonder dat daarvoor enige tegenprestatie verschuldigd is.Gebruik van deze websiteDe informatie op deze website is bedoeld ter algemene informatie, bedoeld voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. De informatie is niet bedoeld als vervanging van enig advies. Indien u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt, doet u dat voor eigen rekening en risico. RJO BRABANT UNITED aanvaardt in deze geen enkele aansprakelijkheid indien u dit toch doet.

RJO BRABANT UNITED neemt grote zorgvuldigheid in acht bij het samenstellen en onderhouden van deze website en gebruikt daarbij bronnen die betrouwbaar geacht worden. Ondanks dit gegeven kan RJO BRABANT UNITED niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.RJO BRABANT UNITED beheert en onderhoudt deze website vanuit Nederland en staat er daarom niet voor in dat de geboden informatie geschikt is voor gebruik vanuit of in andere landen.

RJO BRABANT UNITED kan evenmin garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert.

Gebruik van deze website dat (I) het gebruik van andere bezoekers stoort, (II) het functioneren van deze website in gevaar kan brengen of (III) de geboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

Online communicatie

Berichten die u per e-mail stuurt aan RJO BRABANT UNITED kunnen onderschept worden of op andere wijze gemanipuleerd worden. RJO BRABANT UNITED adviseert u om geen geheime of anderszins gevoelige informatie per e-mail te sturen.

Facebook

Uitslagen